Tetín


V 9. století zde vzniklo slovanské hradiště. V roce 921 se připomíná knížecí dvorec, na kterém byla úkladně zavražděna kněžna Ludmila. Zaniklý dvorec nahradil v polovině 13. století středověký královský hrad, který nechal kolem roku 1288 významně přestavět král Václav II. Za Karla IV. byl hrad připojen ke karlštejnskému panství. V roce 1422 vypálili hrad husité, poté již nebyl obnoven a zůstal zříceninou. Zřícenina hradu Tetín stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou. V 9. století zde vzniklo slovanské hradiště. V roce 921 se připomíná knížecí dvorec, na kterém byla úkladně zavražděna kněžna Ludmila. V 11. a 12. století sídlili na dvorci knížecí úředníci spravující Tetínský kraj. Zaniklý dvorec nahradil v polovině 13. století středověký královský hrad, který nechal kolem roku 1288 významně přestavět král Václav II. Od roku 1321 byl v majetku Štěpána z Tetína, synovce přemyslovského levobočka probošta Jana Volka. Hrad býval sídlem královského lovčího, později zřejmě i přemyslovských levobočků. Za Karla IV. byl hrad připojen ke karlštejnskému panství, což bylo asi příčinou jeho brzkého zániku. V roce 1422 vypálili hrad husité, poté již nebyl obnoven a zůstal zříceninou. V 19. století byla větší část hradu zlikvidována při těžbě vápence v Tetínské rokli. I když bylo místo poničeno těžbou vápence, bylo prokázáno, že první fáze hradu vznikla již kolem poloviny 13. století pravděpodobně v souvislosti se zánikem funkce staršího tetínského hradiště, jehož areál se rozkládal v místech dnešní obce a plnil pro hrad funkci předhradí.Do dnešních dnů se z hradu dochovala pouze jeho severozápadní část, kde můžeme vidět spodní část věžovité brány, zbytky zdiva hradního paláce a hluboký příčný příkop. Z hradiště je překrásný výhled do údolí řeky Berounky a na blízké vápencové skály. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Pověst Kněžna Ludmila
Nastal soumrak staré pohanské víry. Lid přestal věřiti žrecům, kácel modly, odvracel se od víry otcův.Zemí se šířila nová víra, víra v jednoho Boha, otce všech lidí, a v Krista, syna jeho, který přikázal lidem, aby se milovali. Český národ ochotně přijímal evangelium, hlásané slovanskými kněžími, které povolal do země Rostislav, moravský kníže. Na Moravě byl pokřtěn kníže Bořivoj s manželkou svou Ludmilou, která se pak zvláště přičiňovala o rozšíření křesťanství. Byla to žena rozumná, srdce dobrého, takže ji lid choval v úctě a lásce a pro její štědrost nazýval ji matkou chudiny. Po manželově smrti, když i její syn kníže Vratislav I. v mladém věku zemřel, ujala se vnuka svého Václava a pečlivě se starala, aby jako budoucí kníže byl vycvičen v písmu slovanském i v křesťanských zásadách. Václav ji miloval nade všecko, avšak tato láska vzbudila hněv jeho matky Drahomíry, panovačné, hrdé kněžny lutické, která se zmocnila vlády v zemi a Ludmile záviděla její oblibu.Kněžna Ludmila tušíc příčinu její nenávisti odstěhovala se na tichý, odlehlý Tetín, kde chtěla v osamění a na modlitbách svůj život dokončiti. Avšak i zde dostihl jí hněv ukrutné kněžny. Jednoho dne přitrhla ke hradu tlupa najatých vrahů, a když se setmělo, vpadli její vůdcové Tuman a Kovan do komnaty, kde se právě kněžna modlila. Nedbajíce proseb nevinné oběti, zardousili ji závojem, který jí strhli z hlavy. Když vykonali svůj ohavný zločin, prchli pod ochranou tmy a spěchali koňmo pro odměnu ke kněžně Drahomíře, z jejíhož návodu provedli vraždu. Jidášské groše jim však nepřinesly požehnání. Pří dělení peněz znepřátelili se tak, že druh před druhem musel prchati. Když pak ve známost lidu vešlo, kdo zavraždil oblíbenou kněžnu, tu ze strachu odešel Tuman do ciziny a zhynul tam v nouzi. Kovan byl jat a kmetským soudem odsouzen ke ztrátě hrdla. Drahomíra počala brzy litovati svého činu. Dům, v němž přebývala kněžna Ludmila, dala přestavěti v chrám, zasvěcený archandělu Michalovi. Nesmyla tím však své viny před národem ani před soudem dějin. Ani Drahomířin hrob se nezachoval. Zmizela prý záhadně na náměstí Loretánském, v těch místech, kde stával po léta Drahomířin sloup. Dějepisci se domnívají, že tady byla zavražděna, lid bájil, že ji unesli draci.

var locs = [ ['Tetín',49.9498483,14.1062028,1,'http://www.katalpa.cz/atlas/detail/hrady/']]; 749.949848314.1062028Comments